Satış Sözleşmesi

Madde 1 -TARAFLAR
 
SATICI: TUĞBA TOPRAK VE ORTAKLIĞI
 
Bahriyeüçok Bulvarı No16/7 Karşıyaka İZMİR
Telefon : 0(850)4410966
Email: info@2women.com.tr
 
(Sözleşmede SATICI olarak anılacaktır)
ALICI: Satıcının internet sitesinde satılan ürünü/ürünleri satın alan gerçek kişiyi ifade eder.
(İş bu sözleşmede ALICI olarak anılacaktır.)
 
Madde 2: KONUSU
 
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI`nın SATICI`ya ait www.2women.com.tr internet sitesinden ürün/ürünleri satın alması, ödeme ve teslimat şekli, cayma hakkı ve tarafların hak ve yükümlülükleri hakkındadır. ALICI, Satın almış olduğu ürünün/ürünlerin özelliklerini, satış fiyatını, ödeme ve teslimat şeklini, cayma hakkını vs. hususlarda bilgi sahibi olduğunu ve internet ortamında sözleşmeyi okuyup kabul ettiğini ve sipariş verdiğini bilgisayar yazılımının İş bu sözleşmenin Alıcı tarafından teyid edilmeksizin ürün siparişinin mümkün olmadığını Alıcı kabul ve beyan eder.
 
Madde 3: ÜRÜNÜN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ
 
Ürün, ALICI`nın teslimini talep etmiş olduğu adrese kargo şirketi vasıtası ile teslim edilecektir.
 
Madde 4: TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI
 
Teslim anında ALICI`nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI`nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun satıcıya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICIya aittir. Satıcı , stokun müsait olması ve ürün bedelinin SATICI`nın hesabına geçmesinden sonra en geç 7 (yedi) iş günü içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. SATICI, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI`ya bildirmekle yükümlüdür. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Satıcı sadece yurt içindeki(Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında) Alıcılara satış yapacaktır. Yurt Dışına satış yapılmamaktadır.
 
Madde 5: ALICININ TAAHHÜTLERİ
 
ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu Alıcı tarafından kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamalıdır, fatura iade edilmelidir. Fatura aslı gönderilmezse ALICIya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürün teslimat bedeli Satıcı tarafından karşılanır. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICInın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcıya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 (üç) gün içinde Satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri ALICI’ya aittir. Ayrıca ALICI, gösterdiği adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın, ALICIya yapılmış teslimat sayılacağını şimdiden kabul eder.
 
Madde 6: SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
 
Satıcı, sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün, ALICIdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, ALICInın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcıya ulaşması tarihinden itibaren ürünü 20 gün içinde geri almayı taahhüt etmektedir. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 10 (on) gün içinde ürün bedelini iade eder. Ürünü 20 (yirmi) gün içinde iade alır. Satıcı, haklı gerekçelerle, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan ALICIya eşit kalite ve fiyatta ürünü tedarik edebilir. Satıcı ürünün teslimi ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan ALICIya bildirir. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI`nın siparişi iptal etmesi halinde alıcı tarafından ödenen bedel 10(on) gün içinde iade edilir.
 
Madde 7: SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ
 
Ürünün Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli www.2women.com.tr sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.
 
Madde 8: ÜRÜNÜN PEŞİN FİYATI
 
Ürünün peşin fiyatı fatura içeriğinde mevcuttur.
 
Madde 9: VADELİ FİYAT
 
Ürünün satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı, fatura içeriğinde mevcuttur.
 
Madde 10: FAİZ
 
ALICI, ürünü alırken kullandığı ve çalıştığı bankaya karşı 12 madde hükmünce sorumludur.
 
Madde 11: PEŞİNAT TUTARI
 
Ürünün peşinat tutarı, fatura içeriğinde mevcuttur.
 
Madde 12: ÖDEME PLANI
 
Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.
 
Madde 13: CAYMA HAKKI
 
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Satıcıya faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup ve benzeri bildirimde bulunulması ve ürün, 14 md. hükümleri çerçevesinde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.2women.com.tr sitesinde ALICI tarafından kabul edilmiş olan önbilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın
kullanılması halinde, 3 kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürüne ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde ürün iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse, ALICI’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün, teslimat bedeli Alıcı tarafından karşılanır.
 
Madde 14: CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
 
Alıcı tarafından cayma hakkı ancak;Ayakkabını ev veya ofis dışında hiçbir şekilde dışarıda kullanılmamış olması,Ayakkabının derisinin kırışmamış olması,Ayakkabının ezilmemesi,Ayakkabı tabanının aşınmamış olması,ayakkabının üzerine herhangi bir yağ,boya vs.. maddenin dökülmemiş olması halinde kullanılabilir.ALICI, kargo şirketinin Ürünü teslim sırasında kargo görevlisi mekandan ayrılmadan ürünü derhal muayene etmekle ve ürün ayıplı ise teslim almamakla yükümlüdür.
 
Madde 15: TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
 
ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.
 
Madde 16: YETKİLİ MAHKEME
 
İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda,Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın ve Satıcının Yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri, Tüketici Mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.
 
Madde 17: YÜRÜRLÜK
 
İş bu sözleşme www.2women.tr web sitesinde satılan ürünün sözleşmesinin imzalanması ve kredi kartı yahut havale/eft ile ödemenin yapılması tarihinde yürürlüğe girer.
 
TAKSİT SEÇENEKLERİ
 
Kredi Kartı kullanarak web sitemiz üzerinden yapacağınız alışverişi dilerseniz taksitlendirerek de ödeyebilirsiniz. Aşağıda listelenen bankaların kartlarına 9 taksite kadar vade uygulanmaktadır.
- Garanti Bankası / Bonus Card
- Akbank / Axess
- T. İş bankası / Maximum
- Yapı ve Kredi Bankası / World
- Finansbank / Card Finans
- Halk Bankası / Paraf Card
 
Taksitle satışlarda vade farkı uygulanmaktadır. Ürün seçimi sırasında sayfanın altında
uygulanacak taksit seçenekleri gösterilmektedir.
 
İnternet sitemiz üzerinden yapacağınız alışverişde seçebileceğiniz ödeme yöntemleri şunlardır; Banka Havalesi
Ödemenizi banka havalesi ile yapabilirsiniz. Havale için gereken bilgilere web sitemizdeki en alt menüde yer alan havale Bildirim Formundan ulaşabilirsiniz.
 
Kredi Kartı ile Ödeme
 
Ödemenizi peşin veya 9 taksite kadar vadelendirerek kredi kartı kullanarak yapabilirsiniz. Taksitle kredi kartı kullanımı bazı bankalar için geçerlidir. Kredi kartı bilgileriniz bizim tarafımızdan hiçbir şekilde saklanmaz. Sitemiz 128Bit Güvenlik sertifikası kullanmakta olup, bilgileriniz ödeme esnasında tahsilatın yapılacağı bankacılık sistemine yönlendirilir. İade talebiniz olduğunda yine aynı sistem üzerinden satınalma sırasında kullanmış olduğunuz kartınıza banka tarafından iade işlemi gerçekleşir.
 
Kapıda Ödeme
 
Satınalmış olduğunuz ürünü seçtikten sonra ödeme sırasında size sunulan seçeneklerden biri de
yöntemidir. Eğer kapıda ödeme yöntemini seçtiyseniz, kargo görevlisi sizden önce fatura üzerinde yazan
bedeli ödemenizi talep edecek ve sonrasında kargonuzu size teslim edecektir. Internet sitemizden Kredi Kartı veya banka havalesi ile yapılan alışverişlerde Kargo Ücreti 5 TL dir, Kapıda ödemelerde kargo ücreti 10TL dir.